Menu
Polityka prywatności oraz pliki Cookies

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Ze względu na treść art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 2016.05.04 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informujemy , że administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest GULIVER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Krakowie (31 - 589), ul. Sikorki 1, tel. +48 12 307 22 20,
e-mail: office@guliver.com.pl, strona internetowa : www.guliver.com.pl.
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu:
- zawierania, realizacji i wykonania umów o wykonanie dostaw i usług, w tym usług transportowo-spedycyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ,
- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust. 1 lit.c RODO),
- wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią oraz związaną z tym obsługą prawną (art.6 ust.1 lit. f).
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych :
- imię i nazwisko, NIP, adres mailowy, numer/y telefonu/ów, adres zamieszkania, miejsce zatrudnienia, numer dowodu tożsamości, a w przypadku kierowców dodatkowo PESEL, data i miejsce urodzenia, numer prawa jazdy i dane osobowe z wszelkich innych dokumentów, potwierdzających uprawnienia kierowcy do wykonywania usług wymaganych przepisami prawa.
Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1/ naszym zleceniodawcom i podwykonawcom na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, do których należy zaliczyć:
a/ firmy transportowo-spedycyjne, kancelarie prawnicze, firmy ubezpieczeniowe (likwidatorzy szkód), firmy informatyczne, biura rachunkowe;
b/ innych niezależnych odbiorców, partnerów handlowych, których oferta uzupełnia naszą;
2/ organom administracji państwowej.
Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pana/Pani dane osobowe, pozyskane:
- w celu zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia.
- w związku z zawarciem umowy, w tym umowy spedycji/przewozu przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a dane finansowo-księgowe do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych..
Pana/Pani podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu, aż zgłosi Pan/Pani sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnie Pan/Pani zgodę , jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy że się zdezaktualizowały.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), do sprostowania (art. 16 RODO) i usunięcia swoich danych (art. 17 RODO), jeżeli nie zachodzą nadal okoliczności, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), bycia powiadomionym przez ADO o sprostowaniu, usunięciu lub o ograniczeniu przetwarzania danych (art. 19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do sprzeciwu marketingowego (art. 21 ust. 2 RODO) wówczas przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO), jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), które przetwarzamy na podstawie Pańskiej zgody, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem zawarcia umowy, w tym umowy spedycji/przewozu lub jej kontynuowania.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych to możemy odmówić zawarcia umowy, kontynuowania umowy, dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia, może Pan/Pani utracić prawo do ochrony ubezpieczeniowej etc.
Pana/Pani dane będą przetwarzane zarówno w formie papierowej , jak i elektronicznej.
Administrator Danych Osobowych
GULIVER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w Krakowie

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na żądanie Użytkownika, przez GULIVER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą 31 - 589 Kraków, ul. Sikorki 1.
1. Serwis www.guliver.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu tj. GULIVER Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą 31 - 589 Kraków, ul. Sikorki 1.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. W ramach Serwisu stosowane są „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.
6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Kontakt
GULIVER
31-589 Kraków
ul. Sikorki 1
Centrala :
tel : +48 12 307 22 20
e-mail: biuro@guliver.com.pl
Księgowość :
od godz. 14 - 16
+48 12 307 40 20